button français2

Beste vrienden,

 

We nodigen u graag uit voor 3 "natuurwandelingen" in

 

Jette op donderdag 02 juni 2022:

 

"Het Poelbos" en

"Het moeras van Jette" (voormiddag, 2 uur wandelen)

+ Boudewijnpark (namiddag, 1 uur wandelen).

 Poelbos

 

Afspraak voor het vertrekpanel in de grote zaal van het Noordstation in Brussel om 09u45.

De wandelingen beginnen om 10u45.

 

 

Mogelijkheid om direct ter plaatse te gaan met bus 13, 88 of tram 9, uitstappen aan de halte UZ Brussel. Parkeren is erg moeilijk.

 

Dagindeling : vanaf het Noordstation nemen we bus 14 (45') om aan te komen bij het Poelbos waar de 2 gidsen ons opwachten. De ene groep start met het Poelbos en de andere bij het moeras van Jette. Groepen zullen na het eerste bezoek wisselen. Om 13 uur eten we in het restaurant van het ‘Chalet du Laerbeek’. Na de maaltijd wandelen we door het prachtige Boudewijnpark om daarna de bus 14 te nemen naar het Noordstation. Terug aan het Noordstation rond 17u30.

 

Prijs: €45 voor leden en €54 voor niet-leden Deze prijzen zijn gereserveerd voor ASV-leden die bij de Bank hebben gewerkt en in orde met het lidmaatschap.

(aperitief, 1/2 hoevekip uit Bastogne, gourmet koffie, 2 dranken, water, koffie of thee) .

 

Gelieve het bedrag te storten op rekening BE97 2100 0646 9649 bic GEBABEBB van ASV Brussel, vóór 20 mei met vermelding '' POELBOS '' + GSM-nummer.

 

Alleen de betalingsdatum op de rekening zal dienen als registratie, noch een sms, noch een e-mail, noch een overschrijving met memodatum zal in aanmerking worden genomen voor de registratie.

 

Om onze volgende uitstappen te kennen, bezoek onze website! In geval van verhindering, gelieve ons hiervan op de hoogte te stellen op het hieronder aangegeven nummer.

Luc Gueissaz                                                                                     Paul Baldan

0474.58.19.71                                                                                   Voorzitter

                                                                                                                                                                                            

button français2

 

Privacyverklaring

 • Algemeen

ASV BRUSSEL hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ASV BRUSSEL] houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Als ASV BRUSSEL zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

ASV BRUSSEL

Zetel: rue Camille Cals, 6 – 5030 GEMBLOUX

Emailadres: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 • Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door ASV BRUSSEL verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

-          om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van ASV BRUSSEL

-          Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

-          Om de personaliavanonzeledenmee te delenaandeKoepelom zo van verminderingen viaeeninkoopcentrale type “vennootschap” te kunnen genieten: MeritsandBenefits”eneveneensopdatdeKoepelaanAG Insurancedelijstvanonzeleden  doorgeeft voorhun dekkingvoorwettelijkeaansprakelijkheidbijde gebeurtenissen diedoorASV BRUSSELwordengeorganiseerd

 • Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen (zelf aanvullen om welke gegevens het gaat) :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, taal, datumwanneer men gepensioneerd is,
 • Rekeningnummer

Wij verwerken nooit persoonsgegevens die betrekking hebben op uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, genetische gegevens of gegevens betreffende uw seksuele oriëntatie.

 • Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende personen :

 • Bestuursleden van de vereniging

 • Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden door het clublid, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EER (Europese Economische Ruimte).

 • Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 • Bewaartermijn

ASV BRUSSEL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. ASV BRUSSEL verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaren.

Er worden vijfjarenvanarchievering behoudenom op interneinlichtingenoverdeactiviteitenende deelnamevandeledente kunnenantwoorden.

 • *Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking

Alle personen die namens ASV BRUSSEL van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 • Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 • Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 • Wijziging privacyverklaring

ASV BRUSSEL] kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op…21 mei 2018.

Etienne CHAMPAGNE                                                                                                    Paul BALDAN

Penningmeester ASB Brussel                                                                                       Voorzitter ASV Brussel


D8097295tr720.JPG